TPVI tiến hành thẩm định giá trị tài sản cho quý khách hàng với các mục đích sau:

  • Tham khảo, mua/bán, chuyển nhượng;
  • Góp vốn đầu tư doanh nghiệp;
  • Thế chấp tài sản;
  • Chứng minh năng lực tài chính để xuất cảnh – du học;
  • Bán đấu giá, thanh lý tài sản;
  • Bồi thường thiệt hại;
  • Hỗ trợ nhà nước thu hồi đất, thi hành án;
  • Các mục đích khác.