• Cổ phần hóa/chuyển đổi/tái cấu trúc doanh nghiệp;
  • Mua, bán/chuyển nhượng một phần tài sản doanh nghiệp;
  • Chia tách/ sáp nhập/giải thể;
  • Góp vốn, huy động vốn đầu tư/vay vốn ngân hàng;
  • Chứng minh năng lực tài chính;
  • Xác định giá trị cổ phần/cổ phiếu.