Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

VŨ LÂM CÔNG
Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cử nhân Kinh Tế – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Thẩm định viên về giá (Số thẻ VIII13.734) – Bộ Tài chính.

Chứng chỉ thẩm định giá Bất động sản (Số 0040) – Lâm Đồng.

Chứng nhận tham dự – Đại hội Định giá WAVO lần thứ 5 (Singapore, tháng 11 năm 2010).

• Kinh nghiệm làm việc: 9 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, tài chính ngân hàng, luật kinh doanh và 8 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý.

• Quá trình công tác:

2009 – 2011: Phó phòng Thẩm định giá - Trợ lý Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty Cổ Phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ.

2011 – 2016: Thẩm định viên về giá - Trưởng phòng Thẩm định giá - Công ty Cổ Phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á.

Lại Văn Nam
PHÓ Tổng Giám đốc

Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Lâm Đồng

Cử nhân Kinh Tế – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

• Kinh nghiệm làm việc: 7 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, định giá tài sản, thẩm định dự án đầu tư và 2 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý.

• Quá trình công tác:

2009 – 2014: Chuyên viên tài chính – Bộ phận quản lý và phát triển khách hàng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

2014 – 2016: Trưởng bộ phận quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

DƯƠNG NGỌC HẢI
PHÓ Tổng Giám đốc

Kỹ sư xây dựng công trình – ĐH. Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng – Sở Xây Dựng TP.HCM.

Chứng nhận nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình – Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
Kinh nghiệm làm việc: 15 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng, giám sát công trình xây dựng.
• Quá trình công tác:

2000 – 2010: Chỉ huy trưởng thi công xây dựng, Giám Đốc Dự Án – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng A.Q.A.

2010 – 2014: Giám đốc giám sát dự án công trình xây dựng – Công ty TNHH Phát triển Dự án Song Nam.

2014 – 2016: Giám đốc dự án thi công công trình xây dựng – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Không Gian Đẹp.

trần hồng quân
giám đốc kinh doanh

Trưởng Văn phòng đại diện Thành phố Hà Nội

Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính.

Thẩm định viên về giá (Số thẻ X15.1386) – Bộ Tài chính.

Kinh nghiệm làm việc: 6 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, tài chính ngân hàng; đã tốt nghiệp các khoá đào tạo quản lý trong và ngoài nước.
• Quá trình công tác:

2011 – 2013: Chuyên viên thẩm định giá – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam. .

2013 – 2016: Trưởng bộ phận định giá tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á.

hà biên cương
trưởng phòng thẩm định giá

Cử nhân Kinh Tế – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Giấy chứng nhận môi giới bất động sản – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá – Hội Thẩm định giá Việt Nam.
Kinh nghiệm làm việc: 4 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, bất động sản, tài chính ngân hàng.
• Quá trình công tác:

2012 – 2014: Chuyên viên thẩm định giá, Kiểm soát viên – Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á.

2014 – 2016: Thẩm định viên về giá – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

phạm hoàng nam
trưởng phòng kiểm soát chất lượng

Cử nhân Kinh Tế – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Chứng chỉ định giá bất động sản - Sở Xây dựng TP.HCM

Giấy chứng nhận môi giới bất động sản - ĐH. Kinh tế TP.HCM
Kinh nghiệm làm việc: 4 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, tài chính ngân hàng.
• Quá trình công tác:

2012 – 2015: Chuyên viên thẩm định giá, Kiểm soát viên – Phòng Thẩm định tài sản bảo đảm – Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM.

2015 – 2016: Thẩm định viên về giá – Dịch vụ Ngân hàng và Doanh nghiệp – Công ty TNHH Savills Việt Nam.

nguyễn thanh nhớ
giám đốc đầu tư & thị trường vốn

Cử nhân Kinh Tế.

Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề - Bộ Tài chính.

Thẩm định viên về giá (Số thẻ IX14.1171) - Bộ Tài chính.

Kinh nghiệm làm việc: 8 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động M&A, và 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý.
• Quá trình công tác:

2008 – 2013: Trưởng nhóm kiểm toán, tư vấn tài chính – Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

2013 – 2015: Thẩm định viên về giá - Trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng – Cổ phần Thẩm định giá Thương Tín.

2015 – 2016: Thẩm định viên về giá – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

lương hoàng quang
trưởng phòng phát triển khách hàng

Cử nhân Kinh Tế – ĐH. Kinh tế TP.HCM.

Chứng chỉ Chuyển giao kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả - Công ty Cổ Phần Quản lý tri thức Quốc tế G-BI.
• Kinh nghiệm làm việc: 4 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, bất động sản, tài chính ngân hàng..
• Quá trình công tác:

2012 – 2013: Chuyên viên thẩm định giá – Ngân hàng TMCP Đông Á.

2013 – 2014: Trưởng nhóm kinh doanh, trưởng nhóm kiểm soát chất lượng – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

2014 đến nay: Trưởng phòng kiểm soát chất lượng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.